Vitajte na našich stránkach!

o nas
Firma RSN Systems s.r.o. aktívne pracuje od začiatku roku 2006 s cieľom sústrediť sa na služby a riešenia spojené s bezpečnosťou systémov a komunikácií.
Posktujeme kvalifikované služby v oblasti serverových systémov, ich ladenia, nastavenia bezpečnostných parametrov či už pre systémy Windows, Unix
alebo Linux. Do bezpečnostnej oblasti systémov zaraďujeme aj zálohovacie a archivačné systémy a knižnice – zabezpečenie dát, ale aj zabezpečenie nepretržitej dostupnosti online údajov cez riašenia vysokej dostupnosti,
napr. formou konfigurovania klasterov.
V oblasti sieťovej bezpečnosti riešime projekty autentifikácie užívateľov v systémoch a sieťovej komunikácie, vzdialené prístupy do siete a ich zabezpečenie – VPN s podporou protokolu IPSec alebo SSL, ale aj bezpečnost vo vnútri siete, zabezpečenie prechodov medzi LAN a VLAN, konfigurácie a aplikácie firewallov a IDP systémov ( Intrusion Detection and Prevention ). Veľký význam kladieme na prácu ohľadom bezpečnosti bezdrôtových sietí. Na všetky typy sietí prevádzame testovanie parametrov bezpečnosti pomocou prienikových analýz.

Praktické skúsenosti využívame v oblasti teoretickej bezpečnosti, kde pomáhame definovať bezpečnostné politiky, bezpečnostné predpisy a pomáhame ich aplikovať v praxi so spätným vyhodnotením. Neoddeliteľnou súčasťou spoľahlivej práce systémov je aj tvorba havarijných plánov a ich následné testovanie. Okrem systémových a sieťových  služieb implementujeme u našich zákazníkov aj dve aplikácie. Jednou je VoIP – teda prenos hlasu cez IP siete a internet a druhou je automatizovaná správa registratúry. Obidve aplikácie úzko súvisia s predmetom činnosti firmy a hlavne aplikovanou bezpečnosťou.

Cieľom firmy RSN Systems s.r.o. je poskytovať rozsah služieb pokrývajúcich potreby bezpečnej komunikácie a zabezpečených systémov pre užívateľov v kvalite, ktorá vyhovie predpisom o bezpečnosti podľa slovenských a medzinárodných štandardov a noriem.

Cieľovou skupinou firmy RSN Systems s.r.o. sú koneční užívatelia informačných technológii a komunikačných systémov.
 
   
link